Kinh tế Việt Nam năm 2012 và một số đề xuất năm 2013

KT&PT, số 187 tháng 01 năm 2013, tr. 12-16
Tóm tắt: Năm 2012 sẽ qua đi và năm 2013 đến, đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều thách thức, nhưng bên cạnh đó có nhiều thuận lợi và cơ hội được mở ra. Bài viết này tác giả phân tích khái quát một số chỉ tiêu chính, đánh giá kinh tế Việt Nam năm 2012, cũng như bối cảnh thế giới năm 2012 nhằm dự báo và đề xuất một số kiến nghị ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2013.
Từ khóa: Kinh tế Việt Nam; Tăng trưởng kinh tế; Thâm hụt; Nợ xấu
Tra cứu bài báo