Nhìn nhận ổn định kinh tế- xã hội Việt Nam năm 2012 và một số khuyến nghị chính sách

KT&PT, số 187 tháng 01 năm 2013, tr. 3-11
Tóm tắt: Năm 2012 nền kinh tế Việt Nam vẫn chịu những tác động tiêu cực cả trong nước và kinh tế toàn cầu. Khủng hoảng nợ Châu Âu, kinh tế Mỹ chậm phục hội đang đe dọa tăng trưởng toàn cầu, những hậu quả của tăng trưởng nóng, tăng trưởng bong bóng trong giai đoạn trước khủng hoảng đang gây ra những tác động tiêu cực đến nền kinh tế, làm cho mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ khó thực hiện. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đồng thời vẫn tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội đã đề ra. Bài viết nhận diện những bất ổn trong kinh tế vĩ mô trong năm 2012 và đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô trong thời gian tới.
Từ khóa: Tăng trưởng, ổn định vĩ mô, lạm phát, nợ xấu, tồn kho
Tra cứu bài báo