Nông nghiệp Việt Nam 2012 và triển vọng phát triển

KT&PT, số 187 tháng 01 năm 2013, tr. 23-29
Tóm tắt: Bài báo phân tích những khó khăn và thuận lợi của nông nghiệp Việt Nam năm 2012, trong bối cảnh đất nước tiếp tục phải chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ suy thoái kinh tế toàn cầu. Từ những kết quả mà nền nông nghiệp đạt được, tác giả chỉ ra những vấn đề cần giải quyết cũng như tiềm năng phát triển nông nghiệp của Việt Nam trong tương lai.
Từ khóa: Nông nghiệp Việt Nam, liên kết trong nông nghiệp, nông nghiệp bền vững
Tra cứu bài báo