Diện tích đất phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng: Những khó khăn và khuyến nghị giải pháp

KT&PT Số 188 (II), tháng 02 năm 2013, trang 82-88
Tóm tắt: Nghiên cứu này đi vào phân tích thực trạng sở hữu đất đai phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp được điều tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nghiên cứu làm rõ sự khác nhau giữa các doanh nghiệp trong việc ưu tiên sử dụng toàn bộ diện tích đất mà họ sử dụng trong quá trình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh. Những khó khăn trong tiếp cận chính quyền địa phương để mua đất, thuê đất phục vụ cho sự mở rộng và phát triển của doanh nghiệp cũng được phân tích để đưa ra giải pháp phù hợp.
Từ khóa: DNNN, DNTN, DN FDI, Quy mô vốn, quy mô lao động
Tra cứu bài báo