Ứng dụng mô hình Kirkpatric trong đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo giảng viên nội bộ tại tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

KT&PT Số 188 (II), tháng 02 năm 2013, trang 129-133
Tóm tắt: Nguồn nhân lực luôn được coi là yếu tố trung tâm và là yếu tố then chốt để thành công của mọi doanh nghiệp. Chính vì vậy, đầu tư vào nguồn nhân lực thông qua hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực là rất cần thiết. Trong những năm gần đây, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam quan tâm và đầu tư nhiều nguồn lực cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm thích ứng với sự thay đổi công nghệ, cơ chế quản lý kinh doanh theo cơ chế thị trường tại Việt Nam. Nhiều chương trình đào tạo trọng điểm được thiết kế, triển khai, trong đó có chương trình phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ tại hơn 100 đơn vị thành viên của Tập đoàn. Chương trình đào tạo này được thiết kế và triển khai nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm giảng dạy nội bộ trong doanh nghiệp. Bài viết này tập trung trình bày kết quả của việc đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo giảng viên nội bộ tại VNPT Hải Phòng năm 2012 thông qua sử dụng mô hình 4 cấp độ đánh giá hiệu quả đào tạo của Kirkpatric. Kết quả đánh giá cho thấy nhìn chung chương trình đào tạo được thực hiện bài bản, chất lượng giảng viên và nội dung chương trình được đánh giá cao và mang tính ứng dụng lớn. Sau khóa đào tạo, học viên đã áp dụng được kiến thức và kỹ năng vào công việc, kết quả thực hiện công việc của học viên được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, để chương trình đào tạo đạt hiệu quả cao hơn, tăng cường phối hợp giữa học viên, các nhà quản lý, và giảng viên trước, trong và sau khóa học cần được đẩy mạnh.
Từ khóa: Đánh giá hiệu quả đào tạo, mô hình Kirkpatric, quy trình quản lý đào tạo
Tra cứu bài báo