Mô hình xếp hạng tín dụng cho các công ty sản xuất ở Việt Nam

KT&PT Số 188, tháng 02 năm 2013, trang 39-49
Tóm tắt: Xếp hạng tín dụng đã và đang đóng một vai trò rất quan trọng, giúp các cán bộ ngân hàng thẩm định mức tín dụng của khách hàng vay, cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin hữu ích về rủi ro tín dụng của một doanh nghiệp hoặc một dự án. Altman Z-score (1968) là một trong những mô hình xếp hạng tín dụng phổ biến nhất trên thế giới, đã được sử dụng tại rất nhiều quốc gia. Bài nghiên cứu này, sử dụng phương pháp luận tiếp cận của Altman, để tập trung xây dựng mô hình định mức tín dụng cho các công ty sản xuất ở Việt Nam. Số liệu tài chính từ các công ty sản xuất được niêm yết ở Việt Nam, khi dùng mức lợi nhuận thuần trong bốn quý để xác định trạng thái của doanh nghiệp là điểm khác biệt trong bài báo này, đã được sử dụng để xây dựng mẫu. Một hàm Z-score mới với tám tham số tài chính được tìm ra từ các cơ sở mẫu dữ liệu của Việt Nam. Dựa vào Standard & Poor về Xác suất vỡ nợ của thị trường châu Á, bài nghiên cứu này đưa ra mối quan hệ giữa các chỉ số Z với xác suất vỡ nợ và từ đó suy luận về xếp hạng tín nhiệm cho các công ty sản xuất của Việt Nam.
Từ khóa: Chấm điểm tín dụng-Z, xếp hạng tín dụng, công ty sản xuất, xác suất vỡ nợ
Tra cứu bài báo