Quản trị và đánh giá hiệu quả hoạt động của trường đại học bằng bảng điểm cân bằng

KT&PT Số 189 (II), tháng 03 năm 2013, trang 131-141
Tóm tắt: Bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard) là công cụ đánh giá hiệu quả quản lý và quản trị chiến lược đang được nhiều doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận sử dụng rộng rãi và đã đem lại kết quả vượt bậc. Trong xu thế toàn cầu hóa và cạnh tranh mạnh mẽ, giáo dục đại học nước ta đang đứng trước yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn lực có hạn để nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH. Để quản trị trường đại học có hiệu quả, các trường đại học cần áp dụng mô hình quản trị như các doanh nghiệp đã và đang thực hiện. Bài viết dưới đây giới thiệu và đề xuất sử dụng bảng điểm cân bằng phục vụ quản trị và đánh giá hiệu quả hoạt động của trường đại học trong điều kiện hội nhập quốc tế.
Từ khóa: Bảng điểm cân bằng, đánh giá hiệu quả hoạt động, quản trị chiến lược, quản trị trường đại học
Tra cứu bài báo