Lạm phát và tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Kích cầu hay cải thiện tổng cung tiềm năng

KT&PT Số 190 (II), tháng 04 năm 2013, trang 3-10
Tóm tắt: Trong bài viết này trước tiên chúng tôi thực hiện đánh giá vai trò của các chính sách quản lý tổng cầu đối với tăng trưởng và lạm phát ở Việt Nam trong hơn một thập kỉ vừa qua. Các chính sách quản lý tổng cầu được xem xét ở đây bao gồm chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ. Trong đó, chính sách tài khoá được thể hiện qua biến đầu tư công còn chính sách tiền tệ được thể hiện qua biến cung tiền. Các phân tích định lượng của chúng tôi cho thấy sự gia tăng các biến số này ít có tác động đến tăng trưởng kinh tế mà chủ yếu gây ra lạm phát cao và bất ổn, đặc biệt là trong những năm gần đây. Thứ hai, trong bối cảnh dư địa hạn chế của các chính sách quản lý tổng cầu hiện nay, chúng tôi cố gắng thảo luận các định hướng chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dài hạn ở Việt Nam. Thay vì kích thích tổng cầu, các giải pháp chính sách này hướng trọng tâm vào việc nâng cao tổng cung tiềm năng của nền kinh tế.
Từ khóa: Lạm phát, tăng trưởng, kích cầu, tổng cung
Tra cứu bài báo