Tổng quan về mô hình quản lý chất lượng đào tạo đại học

KT&PT Số 190 (II), tháng 04 năm 2013, trang 127-133
Tóm tắt: Quản lý chất lượng giáo dục đại học là một trong những chủ đề được nhiều trường đại học trên thế giới quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên chưa có tính thống nhất cao về đo lường và quản lý chất lượng trong quá trình quản lý đào tạo đại học. Do đó, bài viết này nhằm mục đích tổng hợp một cách hệ thống về việc quản lý giáo dục, từ những kết quả hay phát kiến đã được công bố tại các bài báo trong và ngoài nước từ giai đoạn 1990-2011. Thành công và hạn chế của các nghiên cứu trước sẽ là những kinh nghiệm vô cùng quý giá cho công tác quản lý các trường đại học ở Việt Nam.
Từ khóa: Chất lượng, Quản lý, mô hình quản lý chất lượng; đại học
Tra cứu bài báo