Vai trò nhà nước đối với phát triển các khu công nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp đến năm 2020

KT&PT Số 190 (II), tháng 04 năm 2013, trang 26-33
Tóm tắt: Tại Việt Nam, phát triển các khu công nghiệp (KCN) là vấn đề được cả xã hội quan tâm và định hướng phát triển KCN ngày càng được xác định rõ hơn. Sau gần 2 thập kỷ từ khi hình thành KCN Tân Thuận, các KCN Việt Nam đã phát triển mạnh và trở thành yếu tố quan trọng cho sự phát triển nền kinh tế quốc dân trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới[1] . Tuy nhiên, trong quá trình đó đã bộc lộ rất nhiều khuyết tật, hạn chế. Trước hết là các hạn chế liên quan tới việc thực hiện vai trò của Nhà nước. Do vậy, vấn đề “Vai trò của Nhà nước đối với phát triển các khu công nghiệp” đã thực sự là vấn đề có ý nghĩa cấp thiết phải được nghiên cứu. Bài viết khảo sát đánh giá thực trạng thực hiện vai trò nhà nước đối với phát triển các khu công nghiệp, tìm ra những thành công và hạn chế. Từ đó, đề xuất một số giải phát phát huy vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực này.
Từ khóa: Vai trò Nhà nước, khu công nghiệp
Tra cứu bài báo