Tầm nhìn và chiến lược toàn cầu của trường đại học định hướng nghiên cứu đẳng cấp quốc tế

KT&PT Số 190, tháng 04 năm 2013, trang 76-81
Tóm tắt: Nền kinh tế tri thức toàn cầu đang đặt ra yêu cầu phải có nguồn nhân lực tương xứng. Nguồn nhân lực ấy chắc chắn phải được tạo ra từ các trường đại học. Trong xu thế hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa và phát triển nền kinh tế tri thức hiện nay, giáo dục đại học Việt Nam phải là một trong những khâu đi đầu. Việt Nam cần phải có những trường đại học mang đẳng cấp quốc tế. Những trường đại học như vậy, trước hết phải là các trường đại học định hướng nghiên cứu (ĐHNC). Trong những thập kỷ qua, hệ thống các trường đại học Việt Nam đã có những đóng góp to lớn và quan trọng trong quá trình bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế thị trường hiện đại. Các trường đại học đã đào tạo được đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ quản lý có trình độ cao, phổ biến những kiến thức khoa học mới nhất về khoa học kỹ thuật, cũng như kiến thức hiện đại về kinh tế thị trường. Không những thế, các trường đại học còn đóng góp tích cực trong việc tham gia nghiên cứu, tổng kết, tìm tòi kinh nghiệm của các nước để giúp Đảng và Nhà nước trong hoạch định chính sách phát triển của đất nước.
Từ khóa: Giáo dục đại học, trường đại học đẳng cấp quốc tế, chiến lược giáo dục
Tra cứu bài báo