Trợ giúp xã hội đối với người dân nông thôn: Thực trạng ba tỉnh Bắc Trung Bộ và khuyến nghị

KT&PT, Số 191 (II), tháng 5 năm 2013, trang 95-100
Tóm tắt: Bài viết này sử dụng dữ liệu điều tra của tác giả để phân tích thực trạng trợ giúp xã hội (TGXH) tại 3 tỉnh Bắc Trung bộ là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, từ đó khuyến nghị các giải pháp để nâng cao mức độ bao phủ và mức độ tác động từ các chương trình TGXH đến sự biến đổi về chất lượng cuộc sống của những đối tượng thụ hưởng.
Từ khóa: rợ giúp xã hội, trợ giúp xã hội thường xuyên, trợ giúp xã hội đột xuất, người dân nông thôn
Tra cứu bài báo