Chính sách sản phẩm địa phương của tỉnh Bình Định trong việc thu hút vốn đầu tư phát triển

KT&PT, Số 192(II), tháng 6 năm 2013, tr. 39-49
Tóm tắt: Mục tiêu của Bình Định đến năm 2020 là trở thành địa phương có nền công nghiệp hiện đại, du lịch phát triển. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, tỉnh Bình Định cần vận dụng marketing địa phương với chính sách marketing mix nhằm thu hút đầu tư. Trong đó, chú trọng chính sách sản phẩm địa phương để thu hút các nhà đầu tư mục tiêu trong các lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng (CN-XD) và Du lịch (DL). Bình Định cần phải có sự hiện diện số đông của các DN thuộc lĩnh vực CN-XD và DL với mức tăng trưởng hàng năm cao và ổn định.
Từ khóa: Chính sách sản phẩm địa phương Bình Định; thu hút đầu tư vào Bình Định
Tra cứu bài báo