Động lực làm việc của cán bộ công chức, viên chức trong công cuộc cải cách hành chính

KT&PT, Số 192(II), tháng 6 năm 2013, tr. 21-26
Tóm tắt: Một trong những nội dung cải cách hành chính là cải cách đội ngũ công chức, viên chức. Trong thời gian qua, chúng ta đã tập trung nhiều vào việc nâng cao năng lực của cán bộ công chức, viên chức. Tuy nhiên, việc thúc đẩy động lực làm việc cán bộ công chức, viên chức chưa được quan tâm thỏa đáng. Bài nghiên cứu cho thấy động lực và nỗ lực làm việc của cán bộ công chức, viên chức là chưa cao. Dựa trên Thuyết kỳ vọng của Vroom, bài nghiên cứu đã tìm ra được những nguyên nhân cơ bản làm cho cán bộ công chức, viên chức chưa thực sự nỗ lực cao. Các nguyên nhân chủ yếu là chế độ lương, thưởng chưa thỏa đáng; việc đánh giá kết quả công việc chưa xác đáng, chưa thực sự ghi nhận được những nỗ lực đóng góp của cán bộ công chức.
Từ khóa: Động lực, Công chức, Viên chức
Tra cứu bài báo