Chính sách quản lý rủi ro đối với ngành chăn nuôi lợn ở Việt Nam

KT&PT, Số 192, tháng 6 năm 2013, trang 64-71
Tóm tắt: Chính sách liên quan đến quản lý rủi ro trong ngành chăn nuôi lợn tập trung nhiều vào phòng tránh rủi ro. Các chính sách này đã phát huy tác dụng trong quản lý rủi ro, nhưng vẫn còn những hạn chế. Việc xây dựng và ban hành chính sách chậm đổi mới, thiếu và chưa đồng bộ, năng lực chuyển giao và hiệu quả thực thi chính sách không cao như chính sách quản lý rủi ro về dịch bệnh, giống, vệ sinh an toàn thực phẩm… Vì thế, hệ thống chính sách quản lý rủi ro trong ngành chăn nuôi lợn cần được hoàn thiện theo các chuẩn mực quốc tế, quản lý rủi ro dịch bệnh trên phương diện phòng dịch và chống dịch, quản lý rủi ro thị trường trên cơ sở quy hoạch nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y.
Từ khóa: Rủi ro, quản lý rủi ro, chính sách quản lý rủi ro, chăn nuôi lợn
Tra cứu bài báo