Đánh giá chất lượng dịch vụ các công ty cung cấp Groupon trên địa bàn thành phố Hà Nội

KT&PT, số 193 (II) tháng 7 năm 2013. tr. 87-97
Tóm tắt: Trong những năm vừa qua, hình thức mua theo nhóm đã bùng phát ở Việt Nam với số lượng hàng trăm công ty cung cấp dịch vụ này. Vì vậy để cạnh tranh và phát triển, các công ty cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ của mình theo hướng phát triển bền vững.

Mục đích của nghiên cứu là đánh giá chất lượng dịch vụ các công ty cung cấp Groupon trên địa bàn Tp. Hà Nội, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ groupon, quá trình phân tích dựa vào 163 mẫu thu hồi từ 200 bảng câu hỏi phát đi.

Nghiên cứu gồm hai giai đoạn nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu sơ bộ là giai đoạn phỏng vấn định tính và hiệu chỉnh thang đo cho phù hợp với loại hình dịch vụ ở Tp. Hà Nội. Giai đoạn nghiên cứu chính thức bao gồm thu thập và phân tích dữ liệu. Sau các bước phân tích như kiểm định thang đo, phân tích nhân tố. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của hình thức mua theo nhóm và mức độ hài lòng của khách hàng. Theo đó, với 5 yếu tố của mô hình chất lượng dịch vụ  của Parasuraman phù hợp với dữ liệu thu thập được của mẫu, khách hàng quan tâm đến tất cả các yếu tố sự tin tưởng, độ phản hồi, sự đảm bảo, sự cảm thông và độ hữu hình tuy nhiên mức độ quan tâm là khác nhau giữa các yếu tố.

Hạn chế lớn nhất của nghiên cứu là phương pháp lấy mẫu thuận tiện nên tính đại diện cho tổng thể chưa cao, tuy nhiên nghiên cứu cũng mở ra những hướng nghiên cứu tiếp theo nhằm đánh giá chính xác thực trạng loại hình dịch vụ mua theo nhóm ở Việt Nam, mối liên hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của người tiêu dùng.
Từ khóa: Các yếu tố ảnh hưởng, chất lượng dịch vụ, groupon, thương mại điện tử
Tra cứu bài báo