Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng

KT&PT, số 193 (II) tháng 7 năm 2013. tr. 3-6
Tóm tắt: Khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đang tác động lớn tới Việt Nam, khiến nhiều doanh nghiệp đứng trước những lựa chọn khó khăn như: tái cấu trúc, cắt giảm chi phí, hay thu hẹp phạm vi sản xuất... Nhưng những giải pháp trên có thật sự hiệu quả không, hay đó chỉ là những giải pháp nhất thời, chỉ giúp doanh nghiệp cầm cự chứ không hề phát triển? Vậy làm thế nào để quản trị doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường đầy biến động thực sự là vấn đề được đặt ra. Bài viết này với mục đích đưa ra một số ý kiến về quản trị doanh nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng.
Từ khóa: Quản trị doanh nghiệp; thời kỳ khủng hoảng
Tra cứu bài báo