Thúc đẩy tiềm năng khởi sự kinh doanh của sinh viên qua đào tạo ở bậc đại học

KT&PT, số 193 (II) tháng 7 năm 2013. tr. 108-114
Tóm tắt: Khởi sự kinh doanh qua tạo lập doanh nghiệp mới đóng vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay, đẩy nhanh tốc độ  hình thành các doanh nghiệp trẻ năng động đổi mới là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo định hướng tăng trưởng theo chiều sâu để vượt qua khủng hoảng. Muốn thúc đẩy hoạt động khởi sự kinh doanh, bên cạnh các hỗ trợ về thể chế, chính sách, cần có sự tác động từ giáo dục và đào tạo. Bài viết khám phá những đặc điểm chương trình đào tạo đại học có thể thúc đẩy tiềm năng khởi sự của sinh viên đại học ở Việt Nam.
Từ khóa: Tiềm năng khởi sự, đào tạo đại học, khởi sự kinh doanh
Tra cứu bài báo