Tình hình thực hiện bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam theo Quyết định số 315/QĐ-TTg và một số ý kiến đề xuất

KT&PT, số 193 tháng 7 năm 2013, tr. 54-57
Tóm tắt: Nông nghiệp là ngành sản xuất quan trọng ở Việt Nam. Tuy nhiên sản xuất nông nghiệp ở nước ta lại thường xuyên phải đối mặt với rất nhiều rủi ro do thiên tai, bệnh dịch gây ra. Vì vậy, nhận thức được tầm quan trọng của bảo hiểm nông nghiệp đối với ngành sản xuất nông nghiệp nói riêng, đối với nền kinh tế nói chung, tháng 03/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định sô 315/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2011-2013. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm thực hiện Quyết định, việc triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đạt được kết quả rất khiêm tốn. Bài viết này tập trung phân tích tình hình triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp sau hơn 1 năm thực hiện Quyết định 315, từ đó đưa ra một số ý kiến đề xuất để việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp ở nước ta đạt được kết quả như mong đợi.
Từ khóa: Bảo hiểm nông nghiệp, Quyết định 315/QĐ-TTg, Bảo hiểm nông nghiệp thí điểm giai đoạn 2011-2013
Tra cứu bài báo