Bàn về kế toán quản trị chi phí theo hoạt động (theo mô hình ABC)

KT&PT, số 194 (II) tháng 8 năm 2013, tr. 14-21
Tóm tắt: Kế toán quản trị chi phí theo mô hình ABC có tính ưu việt vượt trội so với phương pháp hạch toán chi phí truyền thống. Nó không phải chỉ có ý nghĩa tập hợp và phân bổ chi phí cho các đối tượng chịu phí một cách khoa học và chính xác mà còn chỉ ra những nguồn lực và các hoạt động không cần thiết mà các nhà quản trị doanh nghiệp cần phải giảm thiểu để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp. Bài báo trình bày một cách khái quát nội dung Kế toán Quản trị chi phí theo hoạt động kết hợp với việc khảo sát thực tế tại công ty HACOMEX nhằm khẳng định ưu thế của phương pháp hạch toán mới mẻ này.
Từ khóa: Chi phí, giảm giá thành, kế toán, phân bổ, quản trị.
Tra cứu bài báo