Hệ thống kiểm soát nội bộ trong các trường đại học công lập Việt Nam hiện nay

KT&PT, số 194 (II) tháng 8 năm 2013, tr. 82-91
Tóm tắt: Hệ thống các trường đại học ở Việt Nam hiện nay ngày càng đa dạng về ngành nghề, hình thức sở hữu. Mặc dù vậy, hệ thống các trường đại học công lập vẫn đóng vai trò quan trọng trong nền giáo dục quốc dân. Để đảm bảo quản lý các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu đề ra, các trường đại học công lập cần phải xây dựng và thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp và hoạt động hữu hiệu. Bài viết nghiên cứu các quan điểm khác nhau, từ đó đưa ra quan điểm về hệ thống kiểm soát nội bộ trong trường đại học công lập và các yếu tố cơ bản cần thiết trong hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường đại học công lập gồm: Môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hệ thống thông tin kế toán, các thủ tục kiểm soát và  giám sát. Để hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả và hiệu lực, các yếu tố của hệ thống đều cần phải hoạt động hữu hiệu và đồng bộ.
Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, đại học công lập, hệ thống thông tin
Tra cứu bài báo