Xu hướng vận dụng chính sách khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp nhà nước

KT&PT, số 194 (II) tháng 8 năm 2013, tr. 29-35
Tóm tắt: Khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận cũng như bảo toàn vốn cố định của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể lựa chọn thời gian khấu hao ngắn hay dài trong phạm vi cho phép để đạt được mục đích của mình. Vậy chính sách khấu hao TSCĐ được các doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước) vận dụng như thế nào?
Từ khóa: khấu hao; doanh nghiệp nhà nước; tài sản cố định
Tra cứu bài báo