Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tại Đà Nẵng

KT&PT, số 194 tháng 8 năm 2013, tr. 74-80
Tóm tắt: Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực (NNL) luôn gắn bó mật thiết với nhau. Để phát huy vai trò NNL - nguồn lực quí giá của xã hội cũng như của từng doanh nghiệp, không thể bỏ qua mối quan hệ này. Những năm qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có một số mô hình tốt về mối quan hệ giữa đào tạo với sử dụng NNL (giữa nhà trường với doanh nghiệp). Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả đạt được, mối quan hệ giữa hai đầu của quá trình trên vẫn còn một số hạn chế. Sinh viên tốt nghiệp chưa được doanh nghiệp (DN) sử dụng đúng chuyên ngành đào tạo, hệ số khai thác kiến thức chưa cao. Ngược lại, một số nội dung đào tạo ở các trường chưa thật sự hữu ích đối với doanh nghiệp, một số kỹ năng của sinh viên khi tốt nghiệp chưa nhận được sự hài lòng của người sử dụng... Trên cơ sở kết quả điều tra, bài viết đi sâu phân tích các khía cạnh được, chưa được của mối quan hệ giữa đào tạo và sử dụng NNL tại Đà Nẵng; đề xuất hướng giải quyết để mối quan hệ này ngày càng hoàn thiện.
Từ khóa: nguồn nhân lực, đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực, sử dụng nguồn nhân lực, liên kết đào tạo
Tra cứu bài báo