Hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

KT&PT, số 196 (II) tháng 10 năm 2013, tr. 64-69
Tóm tắt: Kiểm soát nội bộ là một khâu không thể thiếu trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, “đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, độ tin cậy của các báo cáo tài chính và đảm bảo tuân thủ luật pháp” (Mark Stock, 1999). Tại Việt Nam, kiểm soát nội bộ đã hình thành, phát triển và đạt được một số thành tựu nhất định. Tuy nhiên, hệ thống này còn nhiều khiếm khuyết, chưa phát huy hết vai trò của một phân hệ quản lý doanh nghiệp. Những yếu kém này tồn tại trong nhiều loại hình tổ chức, từ các tổng công ty, ngân hàng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bài viết đưa ra một số đánh giá khái quát về thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm minh bạch nền tài chính của các doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế.
Từ khóa: Doanh nghiệp; Hệ thống kiểm soát nội bộ; Kiểm soát nội bộ
Tra cứu bài báo