Sử dụng kỹ thuật phân tích SWOT khi đánh giá rủi ro kinh doanh trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện

KT&PT, số 196 (II) tháng 10 năm 2013, tr. 70-75
Tóm tắt: Đánh giá rủi ro kinh doanh trong Kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) đang trở thành một nhu cầu cấp thiết đối với các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán và hội nhập với các chuẩn mực và thông lệ kiểm toán quốc tế. Điều này cũng đang đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật đánh giá rủi ro kinh doanh nói chung và đặc biệt là kỹ thuật phân tích SWOT vào chương trình kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam. Bài báo này khái quát hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về đánh giá rủi ro kinh doanh và việc vận dụng kỹ thuật phân tích SWOT trong kiểm toán BCTC, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm ứng dụng kỹ thuật này trong kiểm toán BCTC ở Việt Nam.
Từ khóa: Phân tích SWOT, rủi ro kiểm toán, rủi ro kinh doanh
Tra cứu bài báo