Một số vấn đề xã hội nhằm giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ở nước ta: Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT, số 196 tháng 10 năm 2013, tr. 22-27
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến những bất cập trong lĩnh vực xã hội như thu nhập, phân hóa giàu nghèo, an sinh xã hội, việc làm, cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản và dịch vụ cá nhân, chính sách đối với người có công đang cản trở chủ trương giải quyết mối quan hệ giữa tăng tưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội theo tinh thần văn kiện Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI.
Từ khóa: Thu nhập, phân hóa giàu nghèo, an sinh xã hội, việc làm, dịch vụ xã hội cơ bản, dịch vụ cá nhân, chính sách người có công
Tra cứu bài báo