Các biện pháp nhằm phát huy hiệu quả của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

KT&PT, số 197 (II) tháng 11 năm 2013, tr. 44-47
Tóm tắt: Ngày 17 tháng 11 năm 2010 Quốc hội đã thông qua Luật số 59/2010/QH12 về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đạo luật này có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2011 thay thế Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 13/1999/PL-UBTVQH ngày 27 tháng 4 năm 1999. So với Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đạo luật được ban hành ngày 17/11/2010 này có nhiều điểm mới nhằm bảo vệ tốt hơn các quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Tuy nhiên, sau hơn hai năm có hiệu lực, nhiều quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vẫn chưa được hướng dẫn và thực thi, các vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng có xu hướng ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ. Hàng loạt các vụ vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của người tiêu dùng được phát hiện không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí là tính mạng của người tiêu dùng. Bài viết này sẽ đề cập một số biện pháp nhằm phát huy hiệu quả của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thực tiễn.
Từ khóa: Bảo vệ; luật; người tiêu dùng
Tra cứu bài báo