Phát triển kinh tế nông thôn nhằm xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình hiện nay

KT&PT, số 197 (II) tháng 11 năm 2013, tr. 75-81
Tóm tắt:
Từ khóa: Quy hoạch phát triển, cơ cấu kinh tế hạ tầng, chất lượng nhân lực, Quản lý nhà nước
Tra cứu bài báo