Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí vốn của doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm các doanh nghiệp ngành kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 198 (II) tháng 12 năm 2013, tr. 65-73
Tóm tắt: Chi phí vốn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi các nhà quản trị tài chính đưa ra quyết định tài chính của DN. Đối với các DN ngành kinh doanh bất động sản ở Việt Nam, trong giai đoạn từ 2007 đến 2012, khủng hoảng tài chính đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến vay nợ và vấn đề chi phí vay vốn ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của DN. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu hàng quý của 60 doanh nghiệp (DN) bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ quý 3/2007 đến quý 2/2012 với mô hình ảnh hưởng cố định (Fixed effect model - FEM) và mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (Random effect model - REM). Kết quả nghiên cứu cho thấy chi phí vốn có mối quan hệ thuận chiều với đòn bẩy tài chính, hiệu quả sử dụng tài sản, tốc độ tăng trưởng tài sản và có mối quan hệ nghịch chiều với vòng quay tổng tài sản.
Từ khóa: Cấu trúc vốn, chi phí vốn, doanh nghiệp bất động sản
Tra cứu bài báo