Doanh nghiệp xã hội- Kinh nghiệm của các nước châu Á về mô hình phát triển và khuyến nghị cho Việt Nam

KT&PT, số 198 (II) tháng 12 năm 2013, tr. 48-54
Tóm tắt: Doanh nghiệp xã hội (DNXH) ở Việt Nam là một loại hình doanh nghiệp mới mẻ, tuy nhiên, về thực tiễn doanh nghiệp xã hội đang đóng góp quan trọng vào giải quyết những vấn đề xã hội như tạo công ăn việc làm cho người lao động khuyết tật, phụ nữ nông thôn, giải quyết vấn đề môi trường, vấn đề thực phẩm sạch,... Bài viết này sẽ tập trung trao đổi những khái niệm cơ bản của doanh nghiệp xã hội và mô hình phát triển doanh nghiệp xã hội ở các nước châu Á, đây là các nước có những sự tương đồng về điều kiện văn hóa, xã hội và đang có sự phát triển mạnh mẽ của các mô hình doanh nghiệp xã hôi. Từ đó, nhóm tác giả có những đánh giá, so sánh để đưa ra các khuyến nghị cho Việt Nam.
Từ khóa: Doanh nghiệp xã hội, kinh nghiệm châu Á về DNXH, mô hình doanh nghiệp xã hội
Tra cứu bài báo