Biến động thu nhập bất thường, tính thanh khoản và tỷ suất sinh lời cổ phiếu khi công bố báo cáo tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 199 (II) tháng 01 năm 2014, tr. 31-39
Tóm tắt: Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng riêng lẻ và kết hợp của biến động thu nhập bất thường và tính thanh khoản chứng khoán lên tỷ suất sinh lời cổ phiếu khi công bố báo cáo tài chính trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh từ năm 2007 đến năm 2012. Nghiên cứu chỉ ra rằng có mối liên hệ cùng chiều giữa biến động thu nhập bất thường khi công bố báo cáo tài chính và tính thanh khoản cổ phiếu. Kết quả nghiên cứu tìm thấy sự tác động có ý nghĩa thống kê của các yếu tố riêng lẻ biến động thu nhập bất thường, tính thanh khoản chứng khoán lên tỷ suất sinh lời cổ phiếu. Tuy nhiên, ảnh hưởng kết hợp giữa hai yếu tố này lên tỷ suất sinh lời cổ phiếu khi công bố báo cáo tài chính lại không có ý nghĩa thống kê trong mẫu thực hiện.
Từ khóa: Thu nhập bất thường, tỷ suất sinh lời, thanh khoản
Tra cứu bài báo