Phối hợp trong quản lý nhà nước để phát triển ngành dược liệu Việt Nam

KT&PT, số 199 (II) tháng 01 năm 2014, tr. 26-30
Tóm tắt: Bài viết khuyến nghị một số giải pháp nhằm khẳng định trách nhiệm cụ thể và khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa Bộ Y tế với các Bộ ngành có liên quan đến sản xuất, tiêu thụ, xuất nhập khẩu dược liệu ở nước ta.
Từ khóa: Dược liệu, phối hợp trong quản lý nhà nước để phát triển ngành dược liệu
Tra cứu bài báo