Rủi ro trong quản lý tài sản bảo đảm là bất động sản ở Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

KT&PT, số 199 (II) tháng 01 năm 2014, tr. 116-120
Tóm tắt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) là một trong các ngân hàng hoạt động tín dụng có nghiệp vụ cho vay thế chấp bằng các tài sản bảo đảm. Trên thực tế, hoạt động cho vay có tài sản bảo đảm là bất động sản chiếm tỷ trọng lớn và ẩn chứa tất cả các rủi ro có thể xảy ra của quản lý tài sản bảo đảm. Ngân hàng đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, nhờ vậy hạn chế được nhiều rủi ro của quản lý tài sản bảo đảm, phòng tránh thất thoát. Tuy nhiên, do những nguyên nhân chủ quan và khách quan, rủi ro trong quản lý tài sản bảo đảm vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cần tiếp tục hạn chế và khắc phục. Các giải pháp cần tập trung vào hệ thống chính sách, tổ chức bộ máy; chú trọng các tổ chức chuyên, các đơn vị giám sát; bổ sung nguồn lực; thay đổi các phương pháp và chế độ định giá, định giá lại tài sản bảo đảm là bất động sản;
Từ khóa: Bất động sản; Rủi ro; Tài sản đảm bảo
Tra cứu bài báo