Một số đề xuất đối với hoạt động hoạch định chính sách quản lý nhà nước về thị trường bất động sản Việt Nam thời gian tới

KT&PT, số 199 tháng 01 năm 2014, tr. 29-35
Tóm tắt: Thông qua đánh giá thực trạng thị trường bất động sản, hoạt động hoạch định chính sách quản lý nhà nước về thị trường bất động sản của Việt Nam trong những năm qua, tác giả rút ra những tồn tại, hạn chế đối với hoạt động hoạch định chính sách quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Nghiên cứu cũng đưa ra một số đề xuất đối với hoạt động hoạch định chính sách quản lý nhà nước về thị trường bất động sản trong thời gian tới theo hướng tuân theo các quy luật của kinh tế thị trường.
Từ khóa: Bất động sản, chính sách quản lý nhà nước, thị trường bất động sản, quản lý nhà nước về thị trường bất động sản
Tra cứu bài báo