Nghiên cứu tác động của lãi suất tới tỷ giá tại Việt Nam theo mô hình giá cứng Dornbusch

KT&PT, số 200 tháng 02 năm 2014, tr. 46-56
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của lãi suất tới tỷ giá theo mô hình giá cứng của Dornbusch tại Việt Nam. Dựa trên cơ sở lý thuyết, nhóm tác giả áp dụng mô hình tự hồi quy vector cấu trúc SVAR với các biến số là các số liệu kinh tế vĩ mô trong giai đoạn từ năm 1998 đến 2012. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) phản ứng của tỷ giá trước thay đổi của lãi suất thị trường tại Việt Nam phù hợp với mô hình giá cứng Dornbusch; (ii) ngoài lãi suất, tỷ giá còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác như cung tiền, lạm phát, và bản thân sự thay đổi tỷ giá. Nhóm tác giả khuyến nghị: (i) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể sử dụng chính sách lãi suất để tác động tới tỷ giá trong một số thời kỳ với điều kiện nhất định; (ii) những thay đổi trong yếu tố tiền tệ và tâm lý có tác động rất lớn tới tỷ giá nên việc ổn định tỷ giá trong dài hạn đòi hỏi chính sách tiền tệ phải được điều hành theo hướng nhất quán, ưu tiên ổn định giá trị đồng nội tệ.
Từ khóa: Lãi suất, tỷ giá, hiệu ứng tăng vọt của tỷ giá, vector tự hồi quy cấu trúc
Tra cứu bài báo