Hành vi của khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại của Việt Nam

KT&PT, số 201 (II) tháng 03 năm 2014, tr. 70-75
Tóm tắt: Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm là sản phẩm cơ bản nhất của các ngân hàng thương mại (NHTM) vì tiền gửi huy động từ nguồn vốn dân cư là nguồn vốn có tính ổn định cao, là tiền đề để phát triển hoạt động tín dụng, đầu tư. Hiện nay, thị trường Việt Nam vẫn còn lượng lớn tiền mặt được lưu giữ trong dân cư hoặc đầu tư dưới nhiều hình thức như mua vàng, bất động sản. Nguyên nhân một phần là do người dân chưa có thói quen tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính – ngân hàng. Tuy nhiên, đây vẫn là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả nhất trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn hiện nay. Bài viết góp phần phân tích các đặc điểm chủ yếu về hành vi gửi tiền của khách hàng và xu hướng trong tương lai, từ đó đưa ra một số kiến nghị đối với các NHTM Việt Nam.
Từ khóa: Hành vi gửi tiền tiết kiệm, ngân hàng thương mại, tiền gửi tiết kiệm
Tra cứu bài báo