Thị trường lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao ở Việt Nam

KT&PT, số 201 tháng 03 năm 2014, tr. 72-78
Tóm tắt: Ngoài những đặc điểm giống như thị trường lao động nói chung, thị trường lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao (LĐCMKTTĐC) có những đặc trưng khác biệt đó là là sự khan hiếm của nguồn cung ở một số nghề đào tạo/trình độ nhất định và độc quyền của cầu trong một số vị trí làm việc. Mặc dù có tình trạng khan hiếm một số loại LĐCMKTTĐC nhưng thực tế tỷ lệ thất nghiệp của LĐCMKTTĐC cao hơn nhiều so với tỷ lệ thất nghiệp chung phản ánh sự bất cập của hệ thống giáo dục- đào tạo trong việc đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Do đó, cần phải thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đào tạo LĐCMKTTĐC để phát triển nguồn cung LĐCMKTTĐC; Thay đổi mô hình kinh tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào sản xuất, cải cách tiền lương, tiền công, cơ cấu lại đội ngũ công chức,... để phát triển cầu LĐCMKTTĐC và tăng cường kết nối cung-cầu LĐCMKTTĐC dựa trên các nguyên tắc và tín hiệu thị trường.
Từ khóa: Cung chuyên môn kỹ thuật trình độ cao, cầu chuyên môn kỹ thuật trình độ cao, thị trường lao động, thị trường lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao
Tra cứu bài báo