Mô hình quản lý công truyền thống: Sự cần thiết phải chuyển đổi và khuyến nghị với Việt Nam

KT&PT, số 202 (II), tháng 04 năm 2014, tr. 44-49
Tóm tắt: Bước sang thế kỷ 21, thế giới phải đối diện với nhiều thách thức hơn, các yếu tố môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội tác động đến từng quốc gia và cả ở phạm vi khu vực và quốc tế nhanh hơn, mạnh hơn, khó dự đoán hơn. Hành chính công ở nhiều nước ngày càng phải giải quyết nhiều vấn đề phức tạp hơn của đời sống xã hội diễn ra không chỉ trong phạm vi một quốc gia mà còn ở phạm vi quốc tế. Qua nghiên cứu về mô hình quản lý công truyền thống của tác giả Max Weber, bài viết đã chỉ ra những bất cập của nền hành chính công truyền thống đối với nền kinh tế hiện đại. Từ đó, bài viết đưa ra các khuyến nghị về cải cách hành chính đối với Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá.
Từ khóa: Quản lý công truyền thống
Tra cứu bài báo