Một số ý kiến về phát triển bền vững kinh tế ở thành phố Thái Nguyên

KT&PT, số 202 (II), tháng 04 năm 2014, tr. 10-14
Tóm tắt: Tác giả vận dụng cơ sở khoa học của phát triển kinh tế bền vững, phân tích đúng và khách quan thực trạng phát triển kinh tế thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2013, nhận diện và đánh giá các nhân tố tác động đến phát triển bền vững kinh tế thành phố Thái Nguyên. Kết hợp vận dụng kinh nghiệm ở một số địa phương khác trong cả nước, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển bền vững kinh tế thành phố Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Từ khóa: Phát triển bền vững kinh tế; phát triển kinh tế; tăng trưởng kinh tế, thành phố Thái Nguyên
Tra cứu bài báo