Xác định điều kiện tự chủ tài chính tại trường đại học công lập Việt Nam

KT&PT, số 202 (II), tháng 04 năm 2014, tr. 117-122
Tóm tắt: Làm thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nhưng giảm tải được gánh nặng ngân sách nhà nước đầu tư cho đào tạo đại học công lập ở nước ta là vấn đề đặt ra cần có lời giải. Trao cơ chế tự chủ về tài chính cho các trường đại học công lập đã được triển khai thực hiện từ lâu nhằm nâng cao chất lượng đào tào nhưng đến nay kết quả mang lại vẫn chưa như mong đợi. Các trường vẫn bế tắc trong tự chủ tài chính, trong khi gánh nặng ngân sách đầu tư cho khu vực này không giảm. Thực trạng giao quyền tự chủ nửa vời như hiện nay không tạo điều kiện nhiều cho các trường đại học công lập trong các hoạt động. Trên quan điểm đó, bài viết đưa ra các điều kiện cần có hay căn cứ để phân loại trường đại học công lập có khả năng tự chủ tài chính hoàn toàn và trường đại học công lập tự chủ tài chính một phần.
Từ khóa: Công lập, Tự chủ tài chính, Xác định điều kiện tự chủ
Tra cứu bài báo