Quan điểm của người lập và người sử dụng về các khía cạnh của báo cáo tài chính tại Việt Nam

KT&PT, số 204 (II), tháng 06 năm 2014, tr. 106-114
Tóm tắt: Nghiên cứu xem xét về quan điểm của người lập và người sử dụng báo cáo tài chính về các khía cạnh khác nhau của BCTC tại Việt Nam. Theo đó, nghiên cứu này tập trung vào mục đích sử dụng, nguồn cung cấp thông tin, tần suất sử dụng, tầm quan trọng của từng BCTC bộ phận và tính kịp thời của BCTC. Kết quả cho thấy, đối với tầm quan trọng của nguồn thông tin kế toán viên và kiểm toán viên đều có quan điểm giống nhau nhưng khác với quan điểm của nhà đầu tư. Các khía cạnh khác như tần suất sử dụng, mục đích sử dụng, tầm quan trọng của từng báo cáo bộ phận trong BCTC thì giữa kế toán viên, kiểm toán viên và nhà đầu tư có quan điểm khác nhau. Dựa trên cơ sở phân tích, nhóm tác giả đưa ra một số đề xuất với cơ quan chức năng có liên quan và đối với người lập cũng như người sử dụng BCTC nhằm thu hẹp khoảng cách về sự khác biệt quan điểm giữa họ và nâng cao tính hữu ích của thông tin trên BCTC của các doanh nghiệp Việt Nam.
Từ khóa: Quan điểm, báo cáo tài chính, thông tin kế toán
Tra cứu bài báo