FDI và phát triển kinh tế: Nghiên cứu tại Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 1990- 2012

KT&PT, số 207 tháng 09 năm 2014, tr. 78-86
Tóm tắt: Nghiên cứu về vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế ở các quốc gia tiếp nhận đầu tư được cho là một trong những chủ đề rất quan trọng và đã thu hút sự chú ý của nhiều học giả trên thế giới. Bài viết này tập trung nghiên cứu về mối liên hệ giữa FDI và một số chỉ báo phát triển kinh tế tại Lào, nơi mà các nghiên cứu về vấn đề này còn rất hạn chế. Sử dụng dữ liệu của Ngân hàng Thế giới trong giai đoạn 1990-2012, các tác giả đã phân tích mối quan hệ tương quan giữa FDI và các chỉ báo phát triển kinh tế. Kết quả nghiên cứu góp phần làm phong phú thêm hiểu biết về vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế ở bối cảnh một quốc gia đang phát triển như Lào. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài viết cũng đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm tăng cường hiệu quả của FDI đối với sự phát triển kinh tế đất nước.
Từ khóa: FDI, phát triển kinh tế, Lào
Tra cứu bài báo