Một số giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội ở Việt Nam

KT&PT, số 208 (II), tháng 10 năm 2014, tr. 27-35
Tóm tắt: Trên cơ sở khái quát những vấn đề cơ bản về chính sách bảo hiểm xã hội, bài viết phân tích tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay, đánh giá những kết quả và hạn chế còn tồn tại của chính sách, từ đó tác giả đưa ra năm vấn đề có ý nghĩa cấp bách cần giải quyết để hoàn thiện trong chính sách bảo hiểm xã hội ở nước ta hiện nay: 1) tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo hiểm xã hội; 2) Sửa đổi một số quy định về căn cứ đóng và mức đóng bảo hiểm xã hội; 3) tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; 4) hình thành cơ quan quản lý nhà nước thống nhất về an sinh xã hội, trong đó bao gồm cả bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, trợ giúp xã hội và ưu đãi xã hội; 5) nâng cao nhận thức của xã hội về chính sách bảo hiểm xã hội.
Từ khóa: Chính sách bảo hiểm xã hội; đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; mức đóng, mức hưởng bảo hiểm xã hội.
Tra cứu bài báo