Suy ngẫm về tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam

KT&PT, số 208 (II), tháng 10 năm 2014, tr. 17-26
Tóm tắt: Bài viết nhằm làm rõ cơ sở khoa học cho tiến trình tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam trong điều kiện mới và gồm 2 phần chính được viết xen kẽ: nhận thức khoa học về cơ cấu kinh tế và tái cơ cấu kinh tế; tính tất yếu của tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tiến trình thực hiện tái cơ cấu kinh tế. Xuất phát từ đặc điểm con người chỉ có thể nhận thức về cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu kinh tế và tác động tới chúng theo sự chi phối của các quy luật khách quan, cần tránh sự áp đặt chủ quan từ chính sách kinh tế hay giải pháp kinh tế, đồng thời không thể rập khuôn theo hình mẫu của các nước khác. Thông qua những phân tích này, bài viết cũng đóng góp thêm một số giải pháp đề nghị để vận dụng cho tái cơ cấu kinh tế Việt Nam hiện nay với mong muốn giúp cho tiến trình tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam hiệu quả hơn.
Từ khóa: Kinh tế, cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu kinh tế, cân đối, chính phủ
Tra cứu bài báo