Phát triển hình thức đối tác công- tư trong ngành điện Việt Nam

KT&PT, số 209 (II), tháng 11 năm 2014, tr. 28-36
Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích sự cần thiết và thực trạng đầu tư theo hình thức PPP trong ngành điện Việt Nam, bài viết chỉ ra những rào cản và đề xuất hướng tháo gỡ có liên quan tới cả Nhà nước và tư nhân để thúc đẩy sự phát triển hệ thống điện theo hình thức PPP. Cụ thể là cần có một cơ chế đảm bảo cam kết chính trị rõ ràng từ các cấp lãnh đạo cho sự phát triển của PPP; hoàn thiện khung chính sách, quy định và pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên tham gia PPP; nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước đối với hình thức PPP; tăng cường năng lực giám sát và đánh giá đầu tư; xây dựng ngân hàng dữ liệu về PPP; tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư; đồng thời tăng cường năng lực của khu vực tư nhân.
Từ khóa: Đầu tư; Hình thức đối tác công tư; Phát triển hệ thống điện
Tra cứu bài báo