Quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động của Indonesia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

KT&PT, số 209 (II), tháng 11 năm 2014, tr. 125-132
Tóm tắt: Nói tới các quốc gia đứng đầu về việc đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài (gọi tắt là xuất khẩu lao động) không thể không kể tới Indonesia. Tại quốc gia này, lao động di cư mang lại nhiều lợi ích kinh tế và xã hội. Mặc dù vậy, công tác quản lý của Nhà nước trong hoạt động xuất khẩu lao động của Indonesia vẫn còn nhiều hạn chế bất cập, đặc biệt là tình trạng di cư bất hợp pháp và những ảnh hưởng của tình trạng này đến phát triển kinh tế xã hội Indonesia. Bài viết cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình lao động di cư với các số liệu cụ thể và hoạt động quản lý của nhà nước Indonesia đối với vấn đề này, thông qua đó đưa ra một số bài học để cải thiện công tác quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại Việt Nam.
Từ khóa: Chính sách, Kinh nghiệm Indonesia, Quản lý nhà nước, Xuất khẩu lao động
Tra cứu bài báo