Tiếp cận đa chiều về tố chất cá nhân của lãnh đạo doanh nghiệp

KT&PT, số 209 (II), tháng 11 năm 2014, tr. 46-54
Tóm tắt: Theo nhiều nghiên cứu, tố chất cá nhân gồm cả tích cực vàtiêu cực có mối quan hệ chặt chẽ với kết quả lãnh đạo. Về lý thuyết, có rất ít nghiên cứu chỉ ra sự tác động đa chiều của các tố chất này. Thực tiễn, phải thừa nhận rằng mỗi tố chất đều có tính hai mặt, có thể được đánh giá cao trong tình huống này nhưng lại ít có ý nghĩa trong bối cảnh khác. Qua bài báo, tác giả mong muốn chỉ ra sự tác động của những tố chất tích cực (Sự hiểu biết, lòng can đảm, tính nhân bản, tư tưởng vượt trội, sự kiềm chế, sự công bằng) và tiêu cực (Tự cao tự đại, ngạo mạn, tư tưởng thống trị, thủ đoạn xảo quyệt) tới kết quả lãnh đạo trên cả hai mặt. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp nhận diện rõ hơn hướng nghiên cứu trong tương lai đồng thời giúp các doanh nghiệp hoàn thiện công tác quy hoạch và phát triển đội ngũ lãnh đạo.
Từ khóa: Lãnh đạo, nhà lãnh đạo, tố chất cá nhân, tố chất tích cực, tố chất tiêu cực
Tra cứu bài báo