Tác động của Vốn tri thức đến năng lực đổi mới sáng tạo và năng suất trong tổ chức: Từ các lý thuyết hiện hành đến cách tiếp cận mới

KT&PT, Số 211(II), tháng 1 năm 2015, tr. 25-36
Tóm tắt: Bài nghiên cứu này tập trung phân tích tác động của vốn tri thức đến tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất của tổ chức. Nghiên cứu này bắt đầu bằng việc lược khảo các lý thuyết liên quan đến vốn tri thức nhằm tìm ra những khía cạnh quan trọng nhất đại diện cho vốn tri thức trong tổ chức. Sau đó, kết hợp lý thuyết vốn tri thức với lý thuyết đổi mới sáng tạo và năng suất để đề xuất các giả thuyết nghiên cứu. Cuối cùng là xây dựng khung phân tích thể hiện tác động của các thành phần khác nhau của vốn tri thức đến năng lực đổi mới sáng tạo sản phẩm và quy trình dẫn đến tăng năng suất của tổ chức.
Từ khóa: Vốn tri thức, đổi mới sáng tạo, năng suất
Tra cứu bài báo