Xây dựng các chỉ số then chốt đánh giá thực hiện công việc (KPI) theo hướng tiếp cận BSC cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa

KT&PT, số 212 (II), tháng 02 năm 2015, tr. 82-93
Tóm tắt: Muốn phát huy một cách hiệu quả mô hình thẻ điểm cân bằng (BSC), doanh nghiệp nên chú trọng đến việc xây dựng các chỉ số then chốt đánh giá thực hiện công việc (KPI) phù hợp với bốn khía cạnh tài chính - khách hàng - quy trình nội bộ - học hỏi và phát triển. Vấn đề này được xem là tâm điểm của BSC. Thông qua phương pháp nghiên cứu tình huống, tập trung vào phân tích bối cảnh đầy đủ của 3 doanh nghiệp chế biến thủy sản Khánh Hòa kết hợp với phương pháp phân tích thứ bậc (Analytic Hierarchy Process – AHP), chúng tôi đề xuất 19 KPI tương ứng với 9 mục tiêu chiến lược cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản Khánh Hòa có chiến lược hướng theo tiêu chuẩn khách hàng mục tiêu. Nhờ vào việc xác định các KPI theo hướng tiếp cận thẻ điểm cân bằng, doanh nghiệp có thể thực thi chiến lược cũng như có thể quản lý tốt được chiến lược của mình.
Từ khóa: AHP - Phương pháp phân tích thứ bậc, BSC, Chế biến thủy sản Khánh Hòa, KPI.
Tra cứu bài báo