Việt Nam hội nhập AEC: Cơ hội và thách thức cho phát triển

KT&PT, số 212 tháng 02 năm 2015, tr. 13-24
Tóm tắt: Việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015 mở ra cơ hội phát triển cũng như thách thức cho toàn khu vực cũng như từng nước thành viên, trong đó có Việt Nam. Bài viết này phân tích tiến trình hội nhập trong AEC của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, từ đó nhận định các cơ hội và thách thức đối với Việt Nam và đưa ra một vài hàm ý nhằm giúp cho việc hội nhập AEC đóng góp tích cực và hiệu quả hơn cho quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Cơ hội chủ yếu đến từ một thị trường, cơ sở sản xuất thống nhất trong AEC, từ đó tạo điều kiện cho các nước ASEAN phát huy được lợi thế so sánh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả hơn. Các thách thức bao gồm cả các thách thức từ bên ngoài và thách thức nội tại, trong đó quan trọng là thách thức từ cạnh tranh, thách thức từ quan điểm và hiểu biết của doanh nghiệp Việt Nam về AEC và thị trường ASEAN. Do đó, các hàm ý chú trọng nhiều tới việc nâng cao nhận thức, thay đổi quan điểm của doanh nghiệp về AEC, tạo một cơ chế phối hợp và hỗ trợ tốt giữa Nhà nước, các tổ chức nghiên cứu tư vấn và doanh nghiệp để chuẩn bị sẵn sàng cho AEC.
Từ khóa: AEC, Việt Nam, cơ hội và thách thức
Tra cứu bài báo